Về chúng tôi

Ý chính

Chúng tôi (những người trong YTube Tools) điều hành một dịch vụ nghiên cứu YTubeTool có tên là YTubeTools.com và rất thích cho bạn sử dụng nó. Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn tìm YTubeTools có liên quan cho các trang web và ứng dụng di động của bạn.

Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web YTubeTools.com và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, YTubeTools.com, (được chụp chung, Trang web). Trang web được sở hữu và vận hành bởi YTube Tools Limited ("Công cụ YTube"). Trang web được cung cấp theo sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và tất cả các quy tắc, chính sách điều hành khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách bảo mật của Công cụ YTube) và các thủ tục có thể được xuất bản theo thời gian trên Trang web này bởi YTube Tools (gọi chung là "Thỏa thuận").